(C) Script by Miyake_kobo.
@QOPSNS RU^UOONX@XyVKb^